Sme spoločnosť PERGAMON spol. s r.o. IP Centrum – blok A, 3. poschodie Elektrárenská 12901/4 831 04 Bratislava

IČO: 31327681

DIČ: 2020350277

IČ DPH: SK2020350277

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.pergamon.sk

Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: Meno. Priezvisko, Telefónne číslo a E-mailová adresa.

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 30 dní od našej poslednej komunikácie.

Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií)

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 15 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

Newsletter (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými je marketingová komunikácia cielená na našich zákazníkov.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

5 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: predaj@pergamon.sk

Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • prevádzkovateľ eshopu a e-shopovej platformy, marketingové agentúry: (Citadela spol. s r.o. Kladnianska 20 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35709227, DIČ: 2020227066, IČ DPH: SK2020227066),
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru: (ASBIS SK spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, IČO: 31 382 541, registrovaná obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 7820/B), (Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31 329 217 zap. v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3215/B v mene kt. koná Mgr. Ján Ťurek, konateľ.), (Packeta Slovakia s. r. o. Sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika IČO: 48 136 999 Registrácia: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel Sro, vložka č. 105158/B),
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb: (Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 71/B)y, (Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00151653, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 601/B),
  • poskytovateľ e-mailingovej služby: (WebHouse, s. r. o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852, IČ-DPH: SK2022329705),
  • účtovné kancelárie, audítori a daňový úrad: (Atom Consult s.r.o. so sídlom: Budatínska 10, 851 06 Bratislava IČO: 50 038 290 DIČ: 2120153387 zapísaná: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 107304/B)

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese predaj@pergamon.sk alebo zavolajte na tel. č. +421 2 492 029 11.

Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača a nastavení svojho počítača odmietnuť tak, aby ste znemožnili ich ukladanie, alebo si nastaviť používanie iba niektorých. Odmietnutím používania súborov cookies je možné webstránku aj naďalej navštevovať, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies možno kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti viete nájsť na stránke www.aboutcookies.org.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 na webovej stránke: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ na telefónnom čísle: +421/2/32313214  alebo sa obrátiť na súd.

Naposledy aktualizované 26.1.2024